Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor Prêt-à-écrire Comm. V. Ze hebben voorrang op die van de opdrachtgever. Behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn algemene voorwaarden.

Kwaliteit

Copywriting is mijn vak. Ik zet voor elke opdracht mijn beste beentje voor, en lever professioneel en authentiek werk.

Offertes

Om betwistingen te vermijden, stel ik voor nieuwe klanten/opdrachten een prijsofferte op. Werkzaamheden starten zodra de opdrachtgever zich daarmee akkoord verklaart (mondeling of schriftelijk). De offerte vormt de basis voor de factuur, en geldt uitsluitend voor de opdracht waarvoor ze werd opgesteld. Alle prijzen zijn exclusief 21 procent btw.

Aanpassingen

Verandert de opdracht na het akkoord over de prijs (bijvoorbeeld meer of minder tekstvolume)? Dan wordt de prijs aangepast aan de gewijzigde opdracht, en dit volgens de afgesproken tarieven (per uur, per regel of karakter).

Correctieronde

De klant heeft recht op een gratis correctieronde. Extra correcties of aanpassingen door fundamentele wijzigingen aan de inhoud of stijl ten opzichte van de briefing, worden aangerekend tegen het afgesproken tarief.

Eigendomsrechten

De geleverde teksten blijven eigendom van Prêt-à-écrire tot de opdrachtgever de factuur volledig heeft betaald. Vanaf dan draagt Prêt-à-écrire het integrale en onvoorwaardelijke eigendomsrecht op de afgeleverde teksten over aan de opdrachtgever.

Proeftekst

Voor nieuwe klanten schrijft Prêt-à-écrire op verzoek een proeftekst van een of twee alinea’s. Beslist de opdrachtgever na ontvangst van de proeftekst om géén beroep te doen op Prêt-à-écrire? Dan blijft de tekst eigendom van Prêt-à-écrire. De opdrachtgever mag de tekst niet gebruiken, noch publiceren. Hij verwerft er geen enkel eigendomsrecht over. Gebruikt de opdrachtgever de tekst alsnog? Dan betaalt hij het gangbare tarief van Prêt-à-écrire.

Besluit de opdrachtgever om de volledige opdracht toe te kennen aan Prêt-à-écrire? Dan maakt de proeftekst deel uit van de opdracht, en wordt die mee gefactureerd tegen het afgesproken tarief.

Vertrouwelijkheid

Prêt-à-écrire garandeert geheimhouding van de opdracht en de opdrachtgever. En dat voor alle informatie waarvan kennis wordt genomen tijdens de uitvoering van het werk. Prêt-à-écrire neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de opdrachtgever te beschermen. Vermelding van de klant als referentie (bijvoorbeeld publicatie op de website) gebeurt enkel nadat de klant daartoe zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Aansprakelijkheid

De opdrachtgever dient de geleverde teksten inhoudelijk te controleren op eventuele onjuistheden. Hij is zelf aansprakelijk voor het gebruik en/of de publicatie van de teksten. Hij aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit, en vrijwaart Prêt-à-écrire van elke aansprakelijkheid, met inbegrip van schade die erdoor zou ontstaan.

Verzuim door opdrachtgever

Als de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht verhindert, bijvoorbeeld door nalatigheid of onbereikbaarheid, heeft Prêt-à-écrire het recht om de verdere uitvoering van de opdracht stop te zetten. In dat geval worden gemaakte kosten en gepresteerde werkuren in rekening gebracht.

Betaling binnen 30 dagen

Alle facturen moeten uiterlijk 30 dagen na factuurdatum en zonder aftrek van enige korting worden betaald. De betaling dient te gebeuren door overschrijving op de bankrekening die vermeld staat op de factuur. De opdracht is pas volledig afgesloten en de overdracht van de intellectuele rechten gaat pas van kracht op het moment dat de opdrachtgever het integrale factuurbedrag aan Prêt-à-écrire Comm V heeft overgemaakt.

Voor langlopende opdrachten heeft Prêt-à-écrire het recht om een maandelijkse factuur op te maken voor de geleverde prestaties. Ook oplevering van onderdelen van een samengestelde opdracht kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.

Klachten binnen 8 dagen

Facturen worden door de klant als aanvaard beschouwd als die niet binnen acht dagen na verzending van de factuur protest aantekent via aangetekend schrijven. De klant vermeldt in zijn brief de datum, het nummer van de factuur, en zijn precieze klachten.

Schadevergoeding en verwijlintresten

Niet-betaling of laattijdige betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 BW. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag met een minimum van 150 euro. Bovendien worden verwijlinteresten van 1% per maand aangerekend. Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke intresten en kosten.

Betwistingen

De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen.